Vimmel AS - Vestre Onstadvei 27, 3420 Lierskogen
23 22 06 00 / 93 22 06 00
Utleiebetingelser

Utleiebetingelsene gjelder i tillegg til de spesielle vilkår som eventuelt måtte fremgå av leietilbud eller annen avtale mellom Vimmel og Leietaker. Leiebetingelsene erstatter alle tidligere publiserte leiebetingelser.

1. Utleie

All utleie skjer som hovedregel fra Vimmels lokaler med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved
frakt tilkommer fraktkostnader. Utstyret kan hentes etter kl 12:00 på leieperiodens første dag
og skal tilbakeleveres innen kl 10:00 dagen leieperioden utløper. Forsinket tilbakelevering
faktureres med alminnelig dagleie inntil utstyret er tilbakelevert. Utstyret skal ikke benyttes
utendørs, i fuktige eller i støvete miljøer uten Vimmels skriftlige samtykke. Utstyret kan ikke
benyttes utenfor Norge uten særskilt avtale med Vimmel.

2. Betaling

Leie betales kontant ved avhenting av leieobjektene. Leie kan betales i henhold til faktura,
basert på tilbud eller etter annen avtale med Vimmel. Mislighold av avtalte
betalingsbetingelser ansees som mislighold av leieavtalen og gir Vimmel rett til umiddelbart å
hente utstyret uten særskilt forvarsel til tross for at den avtalte leieperioden ikke er utløpt.
Leietaker er likevel ansvarlig for betaling av hele leiebeløpet til tross for at hele leieperioden
ikke fullføres.
Ved betalingsmislighold vil inndrivelse og rettslig pågang bli foretatt via inkassobyrå i henhold
til standard inkassorutiner og uten ytterligere varsel.

3. Tilbud/aksept

Kansellering av akseptert tilbud om leie av utstyr eller bemanning kan foretas. Meddelelse om
kansellering gjøres skriftlig. Ved kansellering betales som følger:
-Kansellering senere enn 48 timer før avtalt hentetid/fremmøtetid: 100% av totalpris
-Kansellering senere enn 14 dager før avtalt hentetid/fremmøtetid: 50% av totalpris
-Tidligere enn 14 dager før avtalt hentetid/fremmøtetid: Kostnadsfritt

4. Fremleie

Leietaker kan ikke fremleie hele eller deler av leieobjektet uten skriftlig forhåndssamtykke fra
Vimmel.

5. Retur av utstyr

Utstyret skal leveres tilbake på Vimmels lokaler eller annet sted som avtalt med Vimmel.
Utstyret leveres med kveilede kabler, rengjort og i samme stand som ved leieforholdets
begynnelse. Mangelfull kabelkveiling, nullstilling og vask av utstyr blir fakturert etter gjeldene
timepriser, pt kr. 550 kr +mva.
Leietaker har ikke anledning til å holde tilbake utstyr til sikkerhet for mulige krav mot Vimmel.
Tilbakehold av utstyr faktureres som utleie etter gjeldende priser.

6. Erstatning/reparasjon

Leietaker plikter å ta forsvarlig vare på og behandle leieobjektet med tilbørlig aktsomhet slik
at tap eller skade ikke oppstår. Leietaker plikter å erstatte all skade eller tap som blir påført av
dem selv eller andre de gir adgang til leieobjektet. Tilsvarende gjelder også skade på
tredjemanns eiendom grunnet bruk av Vimmels utstyr. Reparasjon blir fakturert etter
gjeldende verkstedpriser for reparasjoner, med tillegg for transport til og fra
reparasjonsstedet. Defekte lyskilder vil bli fakturert etter gjeldende priser.

7. Inspeksjon

Vimmel har til enhver tid rett til å foreta inspeksjon av leieobjektet og kontrollere at leietakeren
overholder sine plikter i henhold til avtalen.

8. Forsikring

Leietaker er ansvarlig for fullverdiforsikring på kaskovilkår av utstyret fra det forlater Vimmel
og til det er tilbake igjen, uavhengig av hvem som transporterer utstyret. Dette gjelder selv om
det er personell fra Vimmel som transporterer og/eller betjener utstyret.

9. Rigging/sikkerhet

Leietaker har ansvar for at alle opphengspunkter som Vimmel skal benytte ved oppheng av
utstyr er godkjent for den vekt Vimmel har oppgitt på utstyret. Leietaker har selv ansvar for
innhenting av opplysninger fra Vimmel om vekt på utstyr som skal henges opp.

10. Strøm

Leietaker har ansvar for å skaffe til veie strøm med nødvendig kapasitet som avtalt. Dersom utstyret skulle bli beskadiget som følge av feil på strømanlegget blir Leietaker økonomisk ansvarlig for skader/brann som måtte oppstå som følge derav. Leietaker har ikke rett til
reduksjon i eller bortfall av leiebeløp, eller erstatning av eventuelle følgetap som følge av at
Vimmel ikke får levert strøm som forutsatt og/eller strømmen skulle forsvinne pga ytre
påvirkninger og arrangement blir avkortet eller avlyst som følge derav.

11. Transport

Leietaker må sørge for fri parkering for Vimmels biler som følger med produksjonen, i rimelig
nærhet til produksjonsstedet.
Leietaker må sørge for at det er mulig å komme frem til produksjonsstedet med den type bil
som blir benyttet i produksjonen. Leietaker har ikke rett til erstatning av eventuelle tap som
følge av at Vimmel ikke kommer frem til produksjonsstedet. Havari på Vimmels bil(er) ansees
som en force majeure hendelse og Leietaker har ikke rett til erstatning for tap som følge
derav.

12. Feil på utstyr

Dersom det er feil på utstyret etter oppmontering skal Vimmel søke å rette opp i feilen så
langt det lar seg gjøre innenfor det som må ansees for å være rimelig.
Vimmel er ikke ansvarlig for tap Leietaker måtte få som følge av feil på Vimmels utstyr som
oppstår i leieperioden.

13. Skader

Vimmel er ikke ansvarlig for skader på materiell eller personer som følge av bruk eller feil
bruk av utstyret eller for skader som måtte oppstå på bære-/riggehjelp i forbindelse med oppeller
nedrigg og bruk av utstyret.

14. Leiested, adkomst/bærehjelp

Vimmel leverer leieobjektene på gateplan om ikke annet er avtalt. Dersom utstyret skal
leveres annet sted og/eller rigges må Leietaker gi Vimmel beskjed i god tid om det er
vanskelige adkomstmuligheter for utstyr (trapper, lange ganger, terskler osv..), og stille med
tilstrekkelig bærehjelp som avtalt med Vimmel. Bære/riggehjelp skal være tilgjengelige til
Vimmels avtalte «get in»- tid. Bærehjelp må være over 18 år, kunne snakke flytende norsk,
ikke være påvirket av berusende eller bedøvende midler og kunne løfte tungt uten at det er til
fare for egen helse. Det vil bli fakturert kr 1500.- + mva for hver uteblitt bærehjelp.
Leietaker har ikke rett til reduksjon eller bortfall av utleiebeløp om Vimmel ikke får satt opp
utstyret som følge av manglende bærehjelp.
Vimmels representant på stedet kan vurdere det dit hen at det ikke er forsvarlig å rigge opp
utstyret dersom det møter opp for få bære-/riggehjelp eller de som møter ansees uskikket til
jobben av Vimmels representant på stedet. Bære-/riggehjelp kan kun dimmiteres av
representant fra Vimmel.

15: Kost losji

Leietaker må sørge for mat og drikke til Vimmels personell. Konstant tilgang på drikke og
minimum tre måltider daglig, hvorav minst ett av de skal være varme. Ved overnatting må det
sørges for enkeltrom til teknikerne i nærheten av produksjonsstedet. Kostnadene til kost og
losji er for Leietakers regning.